kavak
Yararlanılan Kaynaklar

ARDOS, M., PEKCAN (YALÇINER), N., 1997. Jeomorfoloji Sözlüğü, Çantay Kitabevi, İst.

ATALAY, İ., 1997. Türkiye Coğrafyası, Ege Üniv. Basımevi, İzmir

ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul

ATALAY, İ., 2006. Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Meta Basım Matb., İzmir

BİLGİN, T., 1996. Genel Kartoğrafya 1-2, Filiz Yay., İstanbul

BLUMENTAL, M., 1940. “Gökırmak ile Karadeniz Arasındaki Pontid Silsilelerinin Jeolojisi Hakkında Rapor”, MTA Ens. Rap. 1067 (yayımlanmamış), Ankara

ÇÖLAŞAN, U.E., 1960. Türkiye İklimi, T.C. Ziraat Bankası Matb., Ankara

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - Samsun Meteoroloji Bültenleri (1974-2006)

DÖNMEZ, Y., 1985, Bitki Coğrafyası, İst. Üniv. Yay., İstanbul

ERİNÇ, S., 2000. Jeomorfoloji 1-2, DER Yay., İstanbul

EROL, O., 1999. Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul

GEDİK, A., ERCAN, T., KORKMAZ, S., 1982. “Orta Karadeniz Havzasının Jeolojisi”, MTA Dergisi, Sayı: 99-100, Sayfa: 34-51, Ankara

GÜNGÖRDÜ, E., 2003. Türkiye’nin Coğrafyası, Asil Yay., Ankara

GÜNGÖRDÜ, E., 2002. Coğrafya’da İstatistik Metodları, Nobel Yay., Ankara

GÜNGÖRDÜ, E., 2003. Türkiye’nin Turizm Coğrafyası (Doğal ve Tarihi Coğrafya Açısından), Nobel Yay. , Ankara

İZBIRAK, R., 2001. Türkiye 1-2, MEB Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi, Ankara

Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Atlası, 2004. MTA Gen. Md. Yay., Ankara

MATER, B., 2004. Toprak Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul

ŞAHİN, C., 2005, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yay. Ankara

ŞAHİN, C., SİPAHİOĞLU, Ş., 2003. Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğitim ve Yay. Ankara

SAMSUN İli Arazi Varlığı İl Raporu (1998), Köy Hizm.Gn.Md.lüğü Yay. Ankara

SAMSUN VALİLİĞİ, 1973. 50. Yılında Samsun

YILMAZ, M., 1994. Kavak (Samsun İli) Güneyi ve Yöresinin Jeolojisi, Lisans Tezi, İTÜ Yay., İSTANBUL

Teşekkürler

Tezin hazırlanmasının her aşamasında direktifleriyle bu tezi daha da güzelleştiren
tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Salih Şahin'e,

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na,

Üçler Kireç Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.'ne,

teşekkürler...

Coğrafya sitesinin bir bölümüdür.
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan