Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Kaz Dağları Kazılamaz

01 Nisan 2008 Salı

Danıştay 8. Dairesi, Kaz dağlarının kazılamayacağına karar verdi. Danıştay, Balıkesir’in Havran ilçesi Küçükdere köyü sınırları içerisinde bulunan bölgede siyanürlü altın aranmasına izin veren Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına hükmetti. Danıştay, İdare Mahkemesi’nin kararının eksik incelemeye dayandığını belirtti.

Ersin Turgutluoğlu ve arkadaşlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açtığı davaya ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi’nin oybirliğiyle aldığı kararda, “Dava konusu ruhsatların bulunduğu taşınmazlarda 3773 sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun ve 4086 sayılı Yasayla değişik 20. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak toz, duman emisyonu bulunduğunun yargı kararı ile saptanması karşısında bu hususun da gözardı edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

Ersin Turgutluoğlu, Kaz Dağları’nda siyanürlü altın aranmasına ilişkin alınan ruhsatın iptali istemiyle Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Maden arama ruhsatlarının mevzuata aykırı olmadığını belirterek talebi reddetti. Yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya Danıştay 8. Dairesi’ne geldi.

ZEYTİNLİKLER Mİ ALTIN MADENİ Mİ?

Danıştay 8. Dairesi, mahkemenin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verdi. Kararda şöyle denildi:

“Altın madeni çıkarmak üzere ruhsat alınan arazinin kuzey, doğu, güney ve güneybatı yönlerinde, arazinin sınırından itibaren 500 metre yarıçap dahilindeki parsellerde çok sayıda, düzenli ve bakımı yapılmış, tam verime yatmış, genelde ‘Ayvalık yağlık zeytin' çeşidine sahip, kapama zeytin bahçelerinin bulunduğu, inceleme konusu arazide yapılacak işlemler sırasında toprağın nemine, bu işlemler sırasında esecek rüzgarın hızına ve yönüne, mevsime ve işleme şekline bağlı olarak değişik yoğunlukta tozuma meydana geleceği, çıkan tozların çevredeki bitki örtüsüne, orman ağaçlarına ve bu aradaki yakındaki zeytinliklere değişik zamanlarda farklı şekil ve oranlarda zarar vereceği, zeytinin herdem yeşil bir meyve ağacı olup, bu gibi tesislerin toz emisyonlarına bağlı olarak bütün yıl boyunca, bilhassa toprağın neminin az olduğu yağışsız mevsimlerde zeytin ağaçlarının zarar görmesinin olası olduğu, yaprakların üzerine yapışan tozların yaprağın fotosentez ve solunum gibi asal fizyolojik aktivitelerine ket vurarak sürgün gelişmesine ve çiçek tomurcuğu oluşumunu olumsuz yönde etkileyeceği, toz duman çıkaran işletmelerin zeytinliklere 3 km'den daha yakın mesafelerde kurulmasının 4086 sayılı yasa ile yasaklandığı, tespite konu maden alanının zeytinliklere 3 km'den daha yakın olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, anılan yasanın ruhuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı, sonuç olarak; açık altın madeni sahası etrafında çok sayıda zeytinlik bulunduğunun tespit edildiği, işletmenin faaliyete geçmesi durumunda meydana gelebilecek tozumanın bu sınırlar içindeki zeytin ağaçlarının vejetatif ve genetatif gelişmelerine olumsuz etki yapacağı kanaatine varıldı.” (Hürriyet)

Tüm Haberler >>